Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe

Przychody brokerów

W 2011 roku nastąpił wzrost średnich przychodów wynoszący odpowiednio 6% w przypadku osób fizycznych oraz 3% w przypadku osób prawnych w odniesieniu do 2010 roku. Porównując średni przychód wszystkich brokerów nastąpił niewielki wzrost w porównaniu z rokiem 2010 (1,1%). W 2011 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, występuje grupa brokerów generujących znaczący odsetek całkowitego przychodu. Analizując przychody z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń należy wskazać, że grupa 25 brokerów o najwyższych przychodach osiągnęła wynik 388 743 189 PLN co stanowiło blisko 60% całkowitych przychodów rynku brokerskiego w Polsce.

Głównym źródłem przychodu z działalności brokerskiej są prowizje uzyskiwane od zakładów ubezpieczeń. W 2011 roku całkowite przychody brokerów z tego tytułu wyniosły 657 687 128 PLN, co oznacza wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego o prawie 12,8%. Jest to najsilniejszy wzrost dynamiki w ostatnich latach, szczególnie jeśli uwzględniony zostanie przyrost liczby zarejestrowanych brokerów w badanym okresie (7,3%).

Mimo, że osoby fizyczne stanowią prawie 70% wszystkich zarejestrowanych brokerów to wygenerowały one zaledwie 16,1% całkowitych przychodów z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń w 2011 roku.


W odniesieniu do składek ulokowanych przez brokerów w zakładach ubezpieczeń w 2011 roku, brokerzy prowadzący działalność jako osoby fizyczne ulokowali 741 235 430 PLN, zaś brokerzy – osoby prawne – 5 183 503 460 PLN.  Analogicznie do uzyskanych przez brokerów przychodów z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń, kształtowała się struktura składki ulokowanej przez brokerów.  Dziesięciu największych brokerów (stosując kryterium wielkości ulokowanej składki) pośredniczyło w zawarciu umów ubezpieczenia o łącznej składce równej 2 683 493 138 PLN. Kwota ta stanowi 45,3% składek ulokowanych przez brokerów. W 2011 roku brokerzy współpracowali ze 129 zakładami ubezpieczeń, z czego zdecydowaną większość stanowiły zakłady ubezpieczeń Działu II (98 zakładów Ubezpieczeń – 76,0%). Biorąc pod uwagę wartości składek ulokowanych przez brokerów również należy wskazać znaczący odsetek zakładów ubezpieczeń Działu II (78,5%).

Pomimo ulokowania przez Brokerów składek w wielu zagranicznych zakładach ubezpieczeń, aż 97% składek ulokowano w zakładach ubezpieczeń z siedzibą w Polsce, a jedynie 3% w zakładach notyfikowanych.

Analizując dane z ostatnich lat można odnotować stały wzrost zainteresowania wykonywaniem działalności brokerskiej. W 2011 roku wydano rekordową liczbę zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej. Mając na uwadze wysokość osiąganych przez brokerów przychodów należy zwrócić uwagę na wysoki stopień koncentracji. Największe przychody osiągane są przez brokerów w dwóch województwach. Jednocześnie niewielka liczba brokerów generuje ponad połowę wszystkich uzyskanych przychodów. Rynek brokerów ubezpieczeniowych przy stałym wzroście funkcjonujących na rynku podmiotów pośredniczących w zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia odnotowuje stały wzrost przychodów ogółem z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń. Dane otrzymane z sektora ubezpieczeń nie wskazują na znaczące różnice w proporcjach lokowanej przez brokerów składki między zakładami ubezpieczeń Działu I i Działu II. W zdecydowanej większości brokerzy koncentrują swoją działalność w Dziale II i tam jest lokowana większość składek ubezpieczeniowych.