Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia na życie

Do najważniejszych grup produktowych w segmencie ubezpieczeń na życie w Polsce należą ubezpieczenia: na życie, wypadkowe, chorobowe, rentowe oraz posagowe.
W trakcie 2012 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 36,38 mld zł, co stanowiło wzrost o 14,28% (o 4,55 mld zł) w porównaniu z 2011 r. Spośród grup ubezpieczeń działu I wszystkie grupy z wyjątkiem grupy 2 (ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci) odnotowały wzrost wartości składki przypisanej brutto w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Największy pod względem wartości wzrost, o 2,55 mld zł, tj. o 15,17% (do 19,39 mld zł) zanotowano w grupie 1 (ubezpieczenia na życie), a następnie w grupie 3 (ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), gdzie składka wzrosła o 1,74 mld zł (16,89%) i osiągnęła wartość 12,05 mld zł. Wzrost składki przypisanej brutto w porównaniu z 2011 r. zanotowało 16 zakładów ubezpieczeń. Natomiast spadek składki przypisanej brutto dotyczył 12 zakładów ubezpieczeń.

(Źródło: KNF)

Koncentracja

W dziale I ubezpieczeń udział 5 największych zakładów ubezpieczeń nieznacznie wzrósł do poziomu 58,85% (o ok. 0,08 p.p.). Duże zmiany zaszły również na liście największych zakładów ubezpieczeń działu I. PZU Życie utrzymało pozycję lidera. Natomiast z drugiego miejsca w 2011 roku spadło na pozycję piątą TU Życie Europa oddając miejsce BENEFIA TU. TuNŻ WARTA spadło na pozycję trzecią na rzecz OPEN LIFE TU Życie.
 


Struktura

Struktura ubezpieczeń bezpośrednich działu I wg grup ubezpieczeń pozostaje bardzo stabilna.

W strukturze ubezpieczeń bezpośrednich działu I w okresie IV kwartałów 2012 r. dominowały ubezpieczenia na życie stanowiące 53,35% składki przypisanej brutto działu I. Należy zaznaczyć, iż 8,61% składki przypisanej brutto w grupie 1 stanowi składka przypisana brutto z ubezpieczeniowych produktów strukturyzowanych2 (1,67 mld zł). Ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) (grupa 3) stanowiły 33,15% łącznej składki, przy czym część składki przypisanej w tej grupie pochodzi z UFK lokujących środki finansowe w instrumenty strukturyzowane lub instrumenty pochodne w związku z oferowaniem ubezpieczeniowych produktów strukturyzowanych.3 Kolejną pozycję zajmowały uzupełniające ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (grupa 5) stanowiące 12,91% składki. Udział Ubezpieczeń posagowych (grupa 2) i rentowych (grupa 4) był nieznaczny i wynosił odpowiednio: 0,32% i 0,27% składki przypisanej brutto działu I z ubezpieczeń bezpośrednich.

W strukturze Ubezpieczeń działu I przeważały ubezpieczenia na życie (grupa 1) stanowiące 53,35% składki Działu.

(Żródło: KNF)


Rozwój sprzedaży produktów ubezpieczeniowych za pośrednictwem sektora bankowego (tzw. cross-selling) jest jednym z czynników mogących mieć wpływ na wzrost segmentu ubezpieczeń na życie w następnych latach. Z kolei grupą ubezpieczeń, która ma znaczący potencjał rozwojowy są ubezpieczenia zdrowotne ze względu na rosnące wydatki na prywatną opiekę medyczną, powolne tempo wdrażania reform w publicznej służbie zdrowia oraz wzrost zamożności Polaków.